Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:
DN- deklaracja na podatek od nieruchomości
IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-A- dane o nieruchomościach
ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych
DR- deklaracja na podatek rolny
DL- deklaracja na podatek leśny
IR- informacja w sprawie podatku rolnego
IL- informacja w sprawie podatku leśnego
DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2017 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XIV/101/15 z dnia 30 listopada 2015 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwałą zmieniającą Nr XXIX/229/16 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r. – o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

• Decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru) nie będą wydawane, w związku z tym podatek poniżej tej kwoty nie będzie pobierany,
• Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wówczas podatek będzie płatny jednorazowo w pierwszej racie,
- dla osób fizycznych - do 15.03.2017 r.
- dla osób prawnych – do 31.01.2017 r.
• Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą Polityką podatkową Gminy na lata 2016-2021 uległy zmianie i wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący miarę inflacji w wysokości 1/3 %. W 2017 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXIX/229/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Podatek rolny
Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993) – cena wynosi 52,44 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 131,1000 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 262,2000 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny
Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.996) - cena wynosi 191,01 zł za 1 dt.
Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,0222 zł za jeden ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2017 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu
Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/402/14 z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Wpłaty
Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłat z tytułu umów cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: BZ WBK Oddz. Krosno Odrzańskie 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055.

Kontakt
1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - pokój nr 18, tel. 68 4109 734 i 38 4109 735,
2. Wymiar podatku od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,
3. Egzekucja zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(na terenie miasta Krosno Odrzańskie) – pokój nr 23, tel. 68 4109 726,
4. Księgowość podatków – pokój nr 23, tel. 68 4109 727,
5. Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,
6. Księgowość należności cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) – pokój nr 24, tel. 68 4109 729.

Inne druki
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
wniosek o zwrot opłaty skarbowej
wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
wniosek w sprawie nadpłaty podatku – łącznego zobowiązania pieniężnego
wniosek w sprawie nadpłaty podatku od środków transportowych
wniosek w sprawie nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi