ue3

Projekt pn. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru Dolnego Miasta w Krośnie Odrzańskim poprzez poprawę ładu przestrzennego i przystosowanie go do nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie terenów zielonych, placu zabaw, dróg, chodników i parkingów, a także montażu małej architektury sprzyjającej integracji społecznej.

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy:
- ładu przestrzenno-funkcjonalnego oraz estetyki części dolnego miasta,
- wzrostu poziomu aktywności gospodarczej,
- stanu infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2016 - 2017 r.
Całkowita wartość nakładów finansowych projektu - 4 489 818,15 zł.
Poziom dofinansowania - 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa stanowi 3 816 345,39 zł.