Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:
DN- deklaracja na podatek od nieruchomości
IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-A- dane o nieruchomościach
ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych
DR- deklaracja na podatek rolny
DL- deklaracja na podatek leśny
IR- informacja w sprawie podatku rolnego 
IL- informacja w sprawie podatku leśnego
DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2018 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLII/355/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 7.80 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru) nie będą wydawane, w związku z tym podatek poniżej tej kwoty nie będzie pobierany,

 • Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wówczas podatek będzie płatny jednorazowo w pierwszej racie,

- dla osób fizycznych - do 15.03.2018 r.

- dla osób prawnych – do 31.01.2018 r.

 • Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą Polityką podatkową Gminy na lata 2016-2021 uległy zmianie i wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący miarę inflacji w wysokości 1,3 %. W 2018 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLII/354/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 

Podatek rolny

Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958) – cena wynosi 52,49 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 131,2250 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 262,4500 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

 

Podatek leśny

Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.963) - cena wynosi 197,06 zł za 1 dt.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43.3532 zł za jeden ha fizyczny lasu.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2018 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

 

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XL/341/17 z dnia 20 października 2017 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Wpłaty

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłat z tytułu umów cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: BZ WBK Oddz. Krosno Odrzańskie 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055.

 

Kontakt

 1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - pokój nr 18, tel. 68 4109 734 i 38 4109 735,

 2. Wymiar podatku od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych dla osób fizycznych
  i prawnych – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,

 3. Egzekucja zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (na terenie miasta Krosno Odrzańskie) – pokój nr 23, tel. 68 4109 726,

 4. Księgowość podatków – pokój nr 23, tel. 68 4109 727,

 5. Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,

 6. Księgowość należności cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) – pokój nr 24, tel. 68 4109 729.

 

Inne druki
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające stan zaległości*
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
• wniosek o zwrot opłaty skarbowej
• wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
• wniosek w sprawie nadpłaty podatku – łącznego zobowiązania pieniężnego
• wniosek w sprawie nadpłaty podatku od środków transportowych
• wniosek w sprawie nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• wniosek w sprawie nadpłaty opłaty z tytułu umów cywilnoprawnych