Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Zmiany  w podatku od nieruchomości, rolnym i  leśnym obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Główne zmiany to:

1. Nie będą wystawiane decyzje wymiarowe  i nie będzie pobierany podatek przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru).  Nie będą wydawane ani doręczane decyzje z kwotą zerową.

2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wówczas podatek będzie płatny jednorazowo w pierwszej racie, a nie jak dotychczas
w czterech ratach;

- dla osób fizycznych - do 15.03.2016 r.

- dla osób prawnych – do 31.01.2016 r. 

Druki:

DN- deklaracja na podatek od nieruchomości
IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-A- dane o nieruchomościach
ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych
DR- deklaracja na podatek rolny
DL- deklaracja na podatek leśny
IR- informacja w sprawie podatku rolnego
IL- informacja w sprawie podatku leśnego
DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2016 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XIV/101/15 z dnia 30 listopada 2015 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i w 2016 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XIV/100/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Podatek rolny
Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz.1025) – cena wynosi 53,75 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 134,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 268,7500 za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny
Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.1028) - cena wynosi 191,77 zł za 1 dt.  
Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł za jeden ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych uległy zmianie i w 2016 roku obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2025) w 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu
Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/402/14 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Inne druki