Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:

DN- deklaracja na podatek od nieruchomości

IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ZN-A- dane o nieruchomościach

ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych

DR- deklaracja na podatek rolny

DL- deklaracja na podatek leśny

IR- informacja w sprawie podatku rolnego

IL- informacja w sprawie podatku leśnego

DT- deklaracja na podatek od środków transportowych

DT1A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2015 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Nr LIV/418/14 z dnia 29 października 2014 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLI/316/13 z dnia 30 października 2013 r. Termin złożenia deklaracji DN oraz uiszczenia I raty podatku od nieruchomości na rok 2015 upływa w dniu 31 stycznia 2015 r.
W zakresie pozostałych podatków termin złożenia deklaracji DR, DL i uiszczenia I raty podatku upływa w dniu 15 stycznia 2015 r.

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązuje uchwała Nr LI/388/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie  uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LI/389/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.

Druki do uchwały:

Podatek rolny

Cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, obniżono o kwotę 11,37 zł w stosunku do ceny w wysokości 61,37 zł ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2014,935). Od 1 stycznia 2015 r. cena ta wynosi 50,00 zł. Uchwała Nr LIV/426/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014 r.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 250,00 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2015 rok ustalona jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P.2014.955) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1m³.

 • stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi 41,5470 zł za jeden ha fizycznego lasu,

 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,7735 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych powyżej 12 ton obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr XIX/148/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Dla przyczep i naczep oraz samochodów ciężarowych o DMC do 12 t oraz autobusów, obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXVI/185/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/402/14 z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Podatek akcyzowy

Inne druki

TERMINY PŁATNOŚCI

1. Terminy płatności podatku dla osób fizycznych:

a) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, oraz podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

 • w IV ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

d) Podatek od środków transportowych:

 • w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

2.Terminy płatności podatku dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

a) Podatek od nieruchomości:

 • w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

 • pierwsza rata do 31 stycznia danego roku

 • pozostałe raty do 15 każdego miesiąca,

b) Podatek rolny:

 • w IV ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

c) Podatek leśny:

 • w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego do 15 każdego miesiąca

d) Podatek od środków transportowych:

 • w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

Terminy składania deklaracji:

 • na podatek od nieruchomości do 31 stycznia

 • na podatek rolny i leśny- do 15 stycznia

 • na podatek od środków transportowych- do 15 lutego

3. Terminy płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, spłata raty za wykup nieruchomości i spłata raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

 • do 31 marca