W tym roku z dofinansowania skorzystać mogą m.in. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gminy Krosno Odrzańskie. Wnioski można składać do 15 maja. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 czerwca 2017 r. i nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie X to 5.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 % wartości dotacji (5 % w postaci finansowej, pozostałe 20 % w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wsparcie otrzymają projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Konkurs adresowany jest do:
organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
•  (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie fundacji lub pod numerem tel.61 82 92 791 lub 884 309 488 oraz na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl