31 lipca podczas sesji Rady Miejskiej krośnieńscy Radni zmienili nazwy trzynastu ulic w mieście. Głosowanie przebiegło bez zaskoczenia, bowiem nowe nazwy zostały wybrane przez mieszkańców w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Uchwały zostały wysłane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wejdą w życie 18 sierpnia.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.). Gmina Krosno Odrzańskie uzyskała z Instytutu Pamięci Narodowej wytyczne co do nazw ulic podlegających zmianie. Radni powołali spośród siebie Doraźną Komisję ds. zmiany nazw ulic, która nadzorowała cały proces. Prace Komisji wspomagali lokalni historycy Pan Jerzy Szymczak i Pan Tomasz Struk. W dniach 18 maja – 21 lipca możliwość wypowiedzenia się w kwestii proponowanych przez Komisję nowych nazw mieli mieszkańcy tychże ulic. Bartosz Zaborowicz, Przewodniczący Komisji ds. zmiany nazw ulic ich przebieg ocenia pozytywnie, ubolewa jednak nad niską frekwencją. Niekiedy konsultacje były dwuetapowe. W przypadku ulicy Karola Marksa mieszkańcy, w toku konsultacji zgłosili do Urzędu chęć uprządkowania kwestii związanej z tym, że część budynków formalnie znajduje się przy ul. Murnej, a część przy Marksa. Wnioskowali o uporządkowanie tej kwestii. Po weryfikacji, zdecydowano że budynki położone do numeru 47, przypisane zostaną do ul. Murnej, natomiast pozostałe - do Marksa. Tak więc zmiana nazwy tej ulicy, dotyczyła tylko grupy osób, które mieszkają w tej właśnie części (od nr 49, a więc 36 uprawnionych do konsultacji). Po dodatkowych spotkaniach, do których doszło przed sesją Rady Miejskiej, większość z tych mieszkańców zaakceptowała propozycję, zmiany nazwy tego fragmentu ulicy na Menniczą. Tak też się stało. Nieco inaczej było z ulicą Armii Czerwonej. Mimo rekomendacji ze strony Komisji, by zmienić jej nazwę na Armii Krajowej, szeroki odzew ze strony osób zamieszkujących tę ulicę spowodował, że Radni przychylili się do ich woli i nazwali ją Wakacyjną.
 
Wykaz nowych nazw ulic znajduje się w tabeli poniżej:
 

 
Poza 13 ulicami zmieniono nazwę Placu 11. Pułku na Plac Unii Europejskiej. Nadano także nazwę rondu położonemu przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 29 z drogą wojewódzką 276 – Rondo Zesłańców Sybiru. Ponadto uporządkowano kwestie nazewnictwa skweru przy ul. Kościuszki. Tak zwana „szachownica” to oficjalnie Skwer 4. Dywizji Zmechanizowanej. Wykaz znajduje się poniżej:
 

 
Z punktu widzenia zmiana nazwy ulicy nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji „dokumentacyjnych”, ani finansowych. Nie będzie konieczności zmiany dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy prawo jazdy. Zgodnie z prawem będzie można używać ich tak długo, aż stracą ważność. Zmiany w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą zwolnione z opłat. Wkrótce mieszkańcy ulic, których nazwy podlegały zmianie otrzymają korespondencję z Urzędu Miasta oraz uchwałę, która będzie podstawą do dokonania zmian w księgach wieczystych. Gmina po 18 sierpnia rozpocznie sukcesywną wymianę wszystkich tabliczek informacyjnych. Proces ten powinien potrwać do końca miesiąca. Podmioty gospodarcze prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zobowiązane są na własny koszt wymienić szyldy, pieczątki, tablice, wizytówki, czy też papier firmowy.