Informujemy, że w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 14:30 w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XLI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Spółdzielni Socjalnej „RZEKA”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
4) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie
na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
3. Zamknięcie sesji.