Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny .

Karta przyznawana jest bezpłatnie.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/66/Karta_Duzej_Rodziny/ oraz dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim .

Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej poprzez portal ePUAP /Emp@tia/ 
OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.
Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:
1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
W przypadku chęci korzystania z Karty w formie elektronicznej należy złożyć wniosek KDR 4-1 i OŚWIADCZENIE OGRANICZENIE WŁADZY (zaznaczając rodzaj karty: elektroniczna) oraz załącznik ZKDR_04-1 dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna.
W załączniku należy podać numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu,z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).
W załączniku ZKDR_04-1 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny, (jeżeli w załącznikach ZKDR_04-1 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
4. następnie należy spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica (zgodnie z oświadczeniem w ZKDR_04-1).
Dodatkowe informacje: http://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/  oraz www.empatia.mpips.gov.pl