„Karta Dużej Rodziny” to program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest zapewnienie im szczególnych uprawnień.

W praktyce oznacza to możliwość skorzystania ze specjalnych ulg i zniżek, oferowanych przez konkretne instytucje działające na płaszczyznach takich jak turystyka, sport, rekreacja czy transport. Program ma zasięg ogólnokrajowy, jest więc adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia. Jeśli dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności natomiast – nie ma ograniczeń wiekowych. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast zaproponowana definicja dziecka obejmuje również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Należy pamiętać, że składając wniosek o przyznanie Karty, trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej wydania.  Za wydawanie Karty odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Telefon kontaktowy do pracownika obsługującego wydawanie Karty Dużej Rodziny: 68 4109 781, pokój nr 22 budynek B.