Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w zaawansowanym wieku oraz alkoholików. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. 8 Działania niepożądane Podczas leczenia wysokimi dawkami leku - takimi, jakie zaleca się w zaburzeniach lękowych z napadami lęku i podobnych chorobach - częściej niż w grupie placebo stwierdzano następujące działania niepożądane: sedację, senność, zmęczenie, ataksję, upośledzoną koordynację ruchową, zaburzenia mowy. Nasilone objawy odstawienia obserwuje się szczególnie często u pacjentów długotrwale leczonych dużymi dawkami. Cierpiący na zaburzenia w funkcjach nerek i wątroby oraz miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni) powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Zmniejszony apetyt, splątanie, dezorientacja, zmniejszony tamiflu zawiesina dla dzieci lub zwiększony* popęd płciowy, lęk, bezsenność, nerwowość, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia koncentracji uwagi, zwiększona senność, letarg, drżenie, niewyraźne widzenie, nudności, zapalenie skóry*, zaburzenia seksualne*, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie clonazepam 2 mg przedawkowanie masy ciała. Nie dokonywano oceny interakcji alprazolamu z izoniazydem lub ryfampicyną. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przepisywania benzodiazepin pacjentom skłonnym do nadużywania leków (w tym narkotyków) i alkoholu, gdyż ci pacjenci są szczególnie predysponowani do rozwoju uzależnienia. Po wytworzeniu się zależności fizycznej nagłe przerwanie stosowania alprazolamu może spowodować wystąpienie objawów odstawienia, jak: clonazepam 2 mg przedawkowanie ból głowy, mięśni, nasilony lęk, uczucia napięcia, pobudzenie, dezorientacja, drażliwość, zmiana postrzegania otoczenia lub własnej osoby, upośledzenie słuchu, sztywność i mrowienia kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy i napady padaczkowe, bezsenność i zmiany nastroju. Objawy powyższe stwierdzano również po nagłym odstawieniu benzodiazepin podawanych w dawkach leczniczych. Alprazolam nie wpływa na stężenie fenytoiny w osoczu, clonazepam 2 mg przedawkowanie natomiast wpływu fenytoiny na stężenie alprazolamu w osoczu nie badano. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Lek ten reguluje rytm snu i czuwania – poprawia sen, jednak z początku może powodować lekką bezsenność. Objawy te są zwykle bardziej nasilone u pacjentów leczonych długotrwale, dużymi dawkami benzodiazepin oraz w przypadku nagłego lub szybkiego wycofywaniu leku. W trakcie stosowania benzodiazepin, w tym alprazolamu, może dojść do rozwoju uzależnienia psychicznego lub fizyczngo. Z tego samego powodu należy ostrzec pacjentów, aby podczas leczenia lekiem Afobam nie spożywali alkoholu i nie przyjmowali żadnych leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Ogólnie leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8 viagra przedawkowanie – 12 tygodni, włączając w to okres zmniejszania dawki. Po jak działa zoloft dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 4. Odstawianie leku Afobam zaleca się zatem przeprowadzać stopniowo – viagra zakup+warszawa zyban na receptę w tempie nieprzekraczającym 0,5 mg co trzy dni. Do interakcji farmakokinetycznych może dochodzić, kiedy alprazolam stosowany jest w skojarzeniu z lekami wpływającymi na jego metabolizm. Należy regularnie oceniać stan pacjenta i potrzebę przedłużania leczenia, szczególnie jeśli nasilenie objawów występujących u pacjenta zmniejsza się i może nie wymagać leczenia farmakologicznego. Należy unikać alkoholu w trakcie kuracji Clonazepamem. Objawy niepożądane są różne ale zazwyczaj jest ich niewiele i ustępują w trakcie kontynuacji leczenia. Może wystąpić potliwość, drżenie rąk i mdłości, które nie zawsze przechodzą. Może powodować wystąpienie PSSD. Nie stwierdzono żadnych zmian w zakresie kinetyki alprazolamu podczas jednoczesnego stosowania tego leku z propranololem czy disulfiramem. W wielu ibuprofen skutki przypadkach związanych z clindamycin powikłania powyższymi clonazepam 2 mg przedawkowanie objawami, pacjenci przyjmowali też inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy i (lub) występowały u nich zaburzenia psychiczne. Uzależnienie może wystąpić po dawkach terapeutycznych i (lub) u pacjentów bez indywidualnych czynników ryzyka. Leku nie należy podawać pacjentom uczulonym na clonazepam 2 mg przedawkowanie clonazepam. U niektórych pacjentów konieczne może być jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki (patrz punkt 4. 2). Kiedy przerywa się leczenie u pacjentów z zaburzeniami lękowymi z napadami paniki bądź podobnymi zaburzeniami, nawracające wtedy objawy z odbicia bardzo przypominają objawy odstawienia. Benzodiazepiny mogą powodować zależność fizyczną i psychiczną. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leczenie powinno trwać jak clonazepam 2 mg przedawkowanie najkrócej. Rzadziej natomiast stwierdzano następujące działania niepożądane: zmiany nastroju, objawy ze strony układu pokarmowego, zapalenie skóry, zaburzenia pamięci, zaburzenia czynności płciowych, zaburzenia poznawcze i dezorientację. Preparatu nie należy podawać wcześniakom. Leki hamujące niektóre enzymy wątrobowe (w szczególności układ enzymatyczny cytochromu P450 CYP3A4) mogą zwiększać stężenie alprazolamu i nasilać jego działanie. Objawy abstynencyjne stwierdzano również wtedy, gdy leczenie wycofywano szybko lub przerywano nagle. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Podobnie jak w przypadku innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), należy ostrzec pacjentów stosujących Afobam, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali clonazepam 2 mg przedawkowanie żadnych maszyn, dopóki nie upewnią się, że wskutek leczenia nie czy mozna przedawkowac xanax odczuwają zawrotów głowy lub senności. W jednym przypadku wysunięto hipotezę, iż pacjenci z zaburzeniami osobowości typu „borderline”, zachowaniami agresywnymi w wywiadzie, nadużywaniem alkoholu lub leków, pacjenci cierpiący na zespół stresu pourazowego są najprawdopodobniej narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.