Po co ma komplikowaæ sobie ¿ycie takimi przypadkami.. Pytam o to bo widze, ze sprawy u Ciebie nie ida w dobra strone, ze choroba niestety jest w stadium dalszego rozwoju. To je¶li chodzi o rekê ,natomiast noga jest w gorszym stanie i niestety juz ponad 4 lata nie jestem w stanie co jest lepsze fastum czy voltaren jej np. A dopiero potem mo¿na oceniæ, które nadaj± siê do operacji. 10. Do poradni ortopedycznej no i powiedzcie czy ja nie mam pecha? Po 19 dniach jak ju¿ nie móg³ znie¶æ mojego widoku zdjêto mi gips-rozciêto takimi zakrzywionymi no¿yczkami bo innego sprzêtu nie by³o-skandal-21 wiek-i wyszarpano z niego moj± rêkê-widok ca³ej akcji - masakra. 2009. Nie trzymają więc stawu tak, jak powinny. Nie wiem. Z ³aski na uciechê dosta³am skierowanie na rehabilitacjê z dopiskiem -pilne! Dzis po ponad 8 latach jest poprawa choc o rêka jest zupe³nie nie sprawna ,palce w wypro¶cie. Wiesz,ja po prostu ju¿ siwiejê a w±tpiê by ten neurolog podj±³ siê leczenia. Biorę struktum już 2 m-ce i więcej chodzę a tak naprawdę poprawę zauważyłem dopiero do niedawna. NIestety. Zachowa³am ten eksponat na pami±tkê mo¿e dla potomnych. Wcze¶niej napisa³m ,¿e jestem wyleczona,¿e uda³omi siê zwalczyæ t± chorobe i ¿e ju¿ w tym roku nic gorszego nie jak stosowac nizoral w saszetkach mo¿e mnie spotkaæ ale siê myli³am we wtorek wysiadaj±c ze samochodu upad³am na kolano i mam ;pêkniêt± rzepke i ko¶æ udow± za¶ by³ szpital za³o¿yli mi gips i za 6 tyg. Ból jest co jest lepsze fastum czy voltaren juz do zniesienia. Ortopeda gdy to zobaczył zlecił kolejne RTG i okazało się, że mam złamanie tylnej piszczelowej. Tak by³o kilka lat. Chocia¿ odwo³ywa³am siê do niego ,prosi³am,mówi³am ze wszyscy traktuj± mnie olewczo.. Nie wyprosi³ z gabinetu ale by³ mocno zdenerwowany i nie oszczêdza³ s³ów ¿e to ortopedyczna dzia³ka. Butów zima to dla mnie straszny czas . Je¶li za¶ chodzi o kalcytoninê to bardzo czêsto s± skutki uboczne i trzeba przerwaæ leczenie ,nie wszyscy tamoxifen a skutki uboczne toleruj± ten lek. Kolejne urazy są zwykle mniej bolesne, ale doprowadzają do zużycia stawu i zmian zwyrodnieniowych. Kilka razy by³am u tego samego SPECJALISTY zawsze z p³aczem ze boli i piecze-i 3 palce tak skulone ¿e ból,ból,ból! Choæ uci±¿liwy i dokuczaj±cy. Gosiaczek tak mia³am kiedys uraz rêki z algo upad³am i uderzy³am reka o pod³oge ,juz po 15 min strasznie ból sie nasili³ a nastepnego dnia rêka spuch³a,by³a ca³a czerwona i zaostrzy³a sie od nowa algodystrofia,trwa³o to bardzo d³ugo. No to smarowanie voltarenem max ibuprofen w jakich lekach i ok. Zdania o SPECJALISTACH nie zmieniê do ¶mierci-nawet to nie s± konowa³y-i nawet nie rze¿nicy-sama nie wiem jak ich okre¶liæ-g³upcy-chciwcy. Co to jest, jak to nazwaæ? Pozdrawiam i dziekuje za odzew paula radzę tobie iść za tydzień do ortopedy i zrobić jeszcze raz zdjęcie RTG. Skutkiem pęknięcia torebki stawowej, naderwania lub zerwania więzadeł, nawet przy prawidłowym leczeniu, bywa przewlekła niestabilność stawu skokowego. Drzo bolesne jes ogolnie miejsce w ktorym jest wszyty generator. Krwiak widoczny początkowo był w okolicach kostki a potem wylewał się z góre do połowy łydki. Chyba powinnas poszukac sobie jakiegos innego lepszego lekarza-ortopede, ktory wiedzial by jak Cie leczyc. Wówczas ryzyko ponownego skręcenia kostki wzrasta w niektórych sytuacjach, np. Miał juz pare takich co jest lepsze fastum czy voltaren przypadków. Po³o¿yæ na ³ó¿ku,czy ubraæ normalnej skarpetki lub buta. Pisze normalne bo dla mnie teraz to du¿e wyzwanie nie lubie tego co muszê sobie kupowac np. Mo¿esz mówiæ o wielkim szczê¶ciu je¶li by³a¶ w stanie choc z bólem robic co jest lepsze fastum czy voltaren cokolwiek t± rêk±. Od poczatku zbierala sie woda,kilka razy mialam sciagana. Mam nadzieje ze moj organizm nie odzuca generatora jako ciala obcego bo inaczej kicha z neurostymulatora. Teoretycy nie zamykaja sie tylko we wlasnym swiecie. Bogdan. Ja nie jestem ani naukowcem ani nawet medykiem, ale jesli cos widzialem w dzialaniu, to nie moge i nie chce o tym milczec, bo to, co widzialem w TV to nie byla tylko teoria. Dzi¶ mi zdjêto pó³szynê z nadgarstka i dzi¶ dopiero SPECJALISTA mi wyduka³ ze mam sudecka-my¶la³am ¿e zemdlejê. Teraz ju¿ przesz³o, ale mam wra¿enie( mo¿e nieprawdziwe) , ze ból jest mniejszy, choæ wiem, ze to hormon a nie przeciwbólowy . Do dzis generator nie zrosl sie z tkanka,kora go nie utrzymuje. Ty masz wszczepiony stymulator elektryczny. Potem rtg i SPECJALISTA sam osobi¶cie za³o¿y³ mi pó³szynê-druga masakra. Jedno jest pewne ze reka juz nie jest taka lodowata,a wiec to juz cos co swiadczy ze jest lepsze krazenie. Bólowy, przestałem stosować voltaren co jest lepsze fastum czy voltaren od dwu tygodni ale jak musiałem pochodzić w te i zpowrotem po drabinie to poczułem kolana. To bowiem bylo bardzo wazne w tamtym czasie. Nie potrafie powiedziec na ile neurostymulator ujmuje mi bolu,poniewaz jest tritace dawka roznie,raz boli mniej a nastepnym razem wyje z bolu. Sm± kalcytoninê znam nie zna³am tej nazy leku,ja mia³a podawany pod inna nazw±. Gosiu, przede mn± te¿ najprawdopodobniej zabieg - rozci±ganie ¶ciêgien, ale i tak staram siê jak najwiêcej sama æwiczyæ. Zapomnia³am jak to jest nosiæ normlne buty. D³oñ boli okropnie, ruch znikomy, ale trzeba najpierw biernie - drug± rêk± próbowaæ rozginaæ palce, a potem ju¿ czynnie. Moze Ci sie nie podobac moj sposob przekazywania tej wiedzy, ale nie zamykaj mi ust i nie badz nieomylnym cenzorem. Nie mog³am tego brac by³y skutki uboczne i kaza³ mi lekarz przerwaæ leczenie tym lekiem. Dzi¶ wziê³am pierwszy zastrzyk z kalcytoniny, mia³am wra¿enie, jakbym go wziê³a doustnie a nie domiesniowo i na krótki czas dosta³am plam na klatce piersiowej. Trzymaj sie badz dobrej my¶li ,mnie zmog³a grypa ¿o³±dkowa wesz³am tylko na moment i juz uciekam papa. Ale generalnie wiadomo, że w wieku 69 lat nie tak łatwo cofnąć zwyrodnienie stawów. Siedzi w zaciszu gabineciku i bez wysi³ku ma osi±gniêcia innego typu.. Zycze Ci z calego serca aby dzialal i spelnial swoja role tak dlugo, jak Ci to bedzie potrzebne, ale zycze tez wszystkim, ktorzy cierpia z powodu bolu, aby nie musieli korzystac z tego urzadzenia po zastosowaniu stymulacji magnetycznej mozgu. A bêdzie dobrze ,czy ty teraz masz szynê? Podczas chodzenia na wysokich obcasach, po nierównym terenie albo po miękkim podłożu (plaża). To nie jest lek p. Onkolog kategorycznie zabroni³. Chyba nigdy ne za³o¿e butów jak inne kobiety ³adnych kozaczków np. Zamiast wielkich szmacianych buciorów do tego wiêkrzych o conajmniej 2 rozmiary od tych jakie nosi³am jak by³am zdrowa. Zwyczajnie siê ba³.. G³upota? Östatnia pruba,umiejscowic go troszku inaczej. POZDRAWIAM W³a¶nie. Czy komu¶ ewidentnie pomog³o? Niestety nie w ka¿dym przypadku jest to zale¿ne od nas. Najgorzej ¿e bojê siê ¿eby z nog± nie by³o tak jak z rêk±. Nie chcê ju¿ tak,nie mam si³y ani nadziei i zwyczajnie bardzo siê bojê. Nie pisz tez prosze, ze to, co ja pisze i jak pisze, nie ma sensu, bo to mnie obraza. Tak pisalas juz na tym forum o swoim problemie. To ju¿ nie pyta³am endokrynologa. Rok temu na SORze nie stwierdzono złamania i faktycznie nie było widoczne na zdjęciu z powodu obrzeku. Niestety Drzo,nie mogê zastosowaæ kalcytoniny. Mi³a Drzo, pewnie po dniu rozpaczy znowu znajdê furtkê ale je¶li siê znowu oka¿e bez wyj¶cia? J nie mog³am nawet dotkn±æ opuszka palców i ca³ej rêki do ³okcia,zupe³nie nic ci±g³y okropny ból,nie by³o mowy o jakimkolwiek ruchu czy robieniu czegokolwiek t± rêk±. Fizjoterapeutka jak pierwszy raz zobaczy³a moj± rêkê, to nie dawa³a mi wielkich nadziei, a po miesi±cu przyzna³a, ¿e sama co jest lepsze fastum czy voltaren jest zaskoczona tym co uda³o siê osi±gn±æ. Drzo nie ma jedynego leku na zs wcale nie ma na to leku,sa tylko leki pomocnicze które mog± ale nie musz± wp³yn±æ na skuteczno¶æ leczenia. Jeśli jest trochę lepiej to już dobrze. Wyprostuj tyle ile siê da sama. Wydawac sie moze ze to jest niekonczaca sie opowiesc z sudekiem w roli glownej. Zdarza się bowiem, że torebka stawowa i więzadła po zrośnięciu są za luźne. Powiedział, że to normalne. Dos³ownie u¿y³ s³ów kto Pani to spartaczy³ niech prostuje.. Nie ma juz szans na wygojenie i zostawienie go tam gdzie jest umiejscowiony. Niektóre ¶ciêgna mog± by¶ mniej przykurczone i te powinny pój¶æ same. Bo teraz,teraz najlepiej dla wszystkich LEKARZY t± rêkê obci±æ aby nie ¶wiadczy³a przeciw nim Witam dwa tyg. Raczej jak widzia³am to go przeros³o. To jest tak jak w ka¿dej chorobie ,¿e ró¿nie s± nasilone objawy I jeden przypadek mo¿e ró¿niæ siê od drugiego bardzo mocno. Ja mia³a a¿ kostki zasinia³e od æwiczeñ, ale cieszê siê, ¿e siê do tego zmobilizowa³am. Nie da siê jak piszesz zapomnieæ ,¿e to chora rêka jak ból nie daje nam ¿yæ imy¶lec o niczym innym. Bylo to co jest lepsze fastum czy voltaren dokladnie 25. Zastanawiaj±ca indolencja lekarzy SPECJALISTÓW. Angeliko w medycynie i nie tylko, zovirax na zimno zawsze, zanim zostanie stworzone jekies porzyteczne urzadzenie, najpierw sa teoretyczne rozwazania, a dopiero pozniej te teoretyczne pomysly wcielane sa w zycie. Wielu madrych ludzi slyszalo pewnie te Twoje powyzej zacytowane slowa probujac przekonac innych do swoich przemyslen, a mimo to wiedza swiatowa posuwa sie naprzod, bo CI tzw. El¿bieta ja to samo prze¿ywalam rok temu ,walczy³am z t± chorob± pó³ roku co jest lepsze fastum czy voltaren ,dobrze ¿e masz skierowanie na rehabilitacje ,bo sama by¶ nie da³a rady tam bêd± wiedzieæ jak æw bo czlowiek sam nie bêdzie zadawa³ sobie bólu trzeba wytrzymaæ te æw. Ja po zdjêciu gipsu æwiczy³am non stop, spokojnie 6 godzin dziennie, przez pierwszy tydzieñ. O specialistach mi nawet nie mów ,pozna³am ich do¶c du¿o ,a pieniêdzy wyda³am jeszcze wiêcej,pozdrawiam Witaj ANNO. Mam tylko nadzieje ze kolejna operacja i przesuniecie generatora o kilka centymertow ma sens. Pozdrawiam wszystkich borykających się ze zwyrodnieniami. Objawy wszystkie,o których piszecie a mnie kazano na si³ê prostowaæ palce,prostowa³am a¿ do bólu, i ten pal±co-szczypi±cy ból,nieprzespane noce. Co to za choroba-dobrze, ¿e od razu na kopercie z rtg zapisa³am sobie i teraz siedzê i czytam . Ciekawi mnie to, jak potraktowalas wpis EWKI z tego samego dnia co to jest chloramphenicol oraz moja sugestie odnosnie zazywania jakiegos leku PRZECIWZAKRZEPOWEGO i ukladaniu tej nogi na jakims podwyzszeniu w czasie odpoczynku.