Oferta jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych z województwa lubuskiego. Zgłoszenia można składać do 30 kwietnia 2017 r. Praktyka jest bezpłatna i potrwa 1 miesiąc. Obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Praktyki odbędą się w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie.

Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka.
Dyrektorzy departamentów wyznaczą opiekunów praktyk w danym wydziale, określają program praktyk i zakres zadań, które będą realizowane przez praktykanta w ramach danej komórki organizacyjnej oraz harmonogram realizacji tych zadań.
Praktykanci odbędą szkolenie wstępne z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktażu ogólnego) oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika wydziału, w którym odbywa się praktyka.
Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie powinni wypełnić wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek, regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lubuskie.pl/606/Praktyki_u_Marszalka/