Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Podstawą ustalania dochodu rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą dochody uzyskane w 2016 roku ( z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Zmiany dotyczą m.in.:

- osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka, które będą zobowiązane przedstawić wyrok sądu zasądzający alimenty od drugiego rodzica;
- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej. W przypadku ustalania dochodu z takiej działalności przyjęto, że dana osoba uzyskuje dochód w wysokości ogłaszanej corocznie w formie obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny;
- osób, które utraciły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub zamknęły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ponownie rozpoczęły pracę, w okresie 3 miesięcy u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą. W tych przypadkach utrata dochodu nie będzie brana od uwagę.
- oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (68) 383 33 78 / kom: 573 958 686

Pliki do pobrania:
WNIOSEK
OŚWIADCZENIE ZSW-01
OŚWIADCZENIE ZSW-03