STYPENDIUM SZKOLNE


Zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
– aktualnie 514 zł.

Stypendium nie przysługuje studentom.
Dokumentacją niezbędną do wydania decyzji dotyczącej stypendium szkolnego jest wniosek wraz z załącznikami.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w godzinach pracy urzędu, w terminie: od 15 sierpnia 2016 r.
do 15 września 2016 r.

Wniosek w formie elektronicznej do pobrania na stronie w zakładce „Druki do pobrania” w dziale Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

WYPRAWKA SZKOLNA


Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów 05 lipca 2016 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: Uchwały Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045).
W 2016 r. z wyżej wymienionego programu mogą skorzystać:
1. Uczniowie:
a) słabowidzący,
b) niesłyszący,
c) słabosłyszący,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy VI, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klasy III- VI, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III - VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas I-III i VI szkół podstawowych , klas III gimnazjów, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.
- z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Dokumentacją niezbędną do przyznania dofinansowanie jest na wniosek wraz z załącznikami ( zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
Wnioski należy pobrać i złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 9 września 2016 roku.