Informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. o godz. 8:00 w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028,
3) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
3. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
/-/ TOMASZ ROGOWSKI