Do końca roku lubuska policja przyjmie do pracy 70 osób. Zgłoszenia są przyjmowane m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Policja, jako pracodawca, oferuje:

- stabilne, stałe zatrudnienie;
- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2700 zł netto;
- nagrody roczne („13-sta pensja”), motywacyjne, jubileuszowe;
- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;
- możliwość szybkiego awansu zawodowego i związanej z tym podwyżki zarobków;
- pakiet socjalny (np. coroczne dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, równoważnik pieniężny za brak oraz remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa i inne);
-możliwość doskonalenia zawodowego oraz połączenia pracy zawodowej z nauką na uczelniach wyższych;
- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
- prestiż zatrudnienia;
- służbę w organizacji zaufania społecznego;
- szeroki katalog specjalizacji;
- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
• posiadać obywatelstwo polskie,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy część „A” i „B”; (można je pobrać ze strony internetowej http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html );
- podanie o przyjęcie do służby;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu );
- książeczka wojskowa do wglądu (mężczyźni);

Dokumenty można składać przez cały rok, natomiast przyjęcia do służby w Policji odbywają się kilka razy w roku. Kolejny nabór to:
- 28 grudnia 2017 r. - 70 osób
Etap postępowania kwalifikacyjnego:
- test wiedzy ogólnej
- test sprawności fizycznej
- test psychologiczny
- wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego
- rozmowa kwalifikacyjna
- komisja lekarska

Szczegółowe informacje na temat każdego z etapów można znaleźć na stronie internetowej http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda/38735,3-Etapy-postepowania-kwalifikacyjnego.html

Ponadto kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, które chcą przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:
- 13 listopada w godz. 11:00-13:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, przy ul. Pomorskiej 7

- 15 listopada w godz. 16:30-18:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Śląskiej 20 w Gorzowie Wlkp

Więcej na stronach:
- http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/dobor/3580,Dobor.html

- Przyjęcia do służby w Policji - 2016
- http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :
- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:
(95) 738 12 60, (95) 738 12 61,

- Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim
(68) 383 31 70, (68) 383 31 71