Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych" – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych", o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku", wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:

  • rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
  • realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
    realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  • działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
  • wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  • zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.
  • Zasięg oddziaływania realizowanego zadania co najmniej regionalny tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp.), dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy składać do 1 marca. Termin realizacji - zakończenie zadań nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Osoba do kontaktu;

Joanna Relich, 068 4565 247

 dokumenty do pobrania

http://www.bip.lubuskie.pl/683/2548/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2018_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_seniorow_w_wojewodztwie_lubuskim_wynikajacego_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_na_rzecz_Osob_Starszych_E2_80_9D__E2_80_93_Lubuskie_Inicjatywy_Senioralne/