Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w zakresie podatku od nieruchomości zmianie uległy:
1) stawki podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą nr II/6/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,

2) wzory deklaracji na podatek od nieruchomości wprowadzone uchwałą nr II/7/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Aktualne wzory deklaracji do pobrania TUTAJ

Jednocześnie przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w zakresie podatku od środków transportowych zmianie uległy wzory deklaracji. Aktualnie obowiązujące formularze wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
Aktualne wzory deklaracji do pobrania TUTAJ.
Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez podatników zobowiązanych pozostaje bez zmian i przypada na 15 lutego 2019 r. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 68 410 97 28.