Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wraz z partnerami: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (partner merytoryczny) oraz TYLDA Sp. z o.o. (partner techniczny) realizuje projekt, którego celem jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy. Preferowaną grupą docelową są:

• przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują wyłącznie pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami;
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
• przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji;
• przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. POWER.

Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim, nowosolskim, żarskim, żagańskim oraz mieście Zielona Góra. Jego wartość wynosi 17,5 mln zł, w tym dofinansowanie - 14,8 mln zł.

CO MOGĄ OTRZYMAĆ UCZESTNICY PROJEKTU?
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:
• dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
• dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
• dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
• przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
• usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.
KWOTA DOFINANSOWANIA
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, na zakup usług rozwojowych wynosi 35 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 8.500,00 zł.

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?
• Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych.
• Przedsiębiorca składa do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. formularz zgłoszeniowy i podpisuje umowę.
• Przedsiębiorca wpłaca do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wkład własny.
• Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową.
• Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wydaje przedsiębiorcy bony rozwojowe.
• Przedsiębiorca lub jego pracownicy biorą udział w szkoleniu.
• Firma szkoleniowa przekazuje kopię faktury oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
• Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. opłaca fakturę za usługę rozwojową.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
BUR to internetowa baza, zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Warunkiem niezbędnym zarówno do oferowania jak i skorzystania przedsiębiorców ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie usług rozwojowych jest wpis do BUR.