Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych
z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do
31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie
1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.
Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji,
a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny
za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie informujemy, że organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych). Aktualny wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych dostępny jest w karcie usług na stronie tutejszego Urzędu.
Obecnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności, której przepisy w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu Ministra SWiA udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępniać będą wyłącznie organy gmin. Będzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę mieć na uwadze fakt, iż od 1 maja 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym, a ponadto w przeciągu najbliższych tygodni zmianie ulegnie również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL.