Druki obowiązujące w roku 2014

Druki: 

Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:a

DN- deklaracja na podatek od nieruchomości

IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ZN-A- dane o nieruchomościach

ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DR- deklaracja na podatek rolny

DL- deklaracja na podatek leśny

IR- informacja w sprawie podatku rolnego

IL- informacja w sprawie podatku leśnego

DT- deklaracja na podatek od środków transportowych

DT1A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

W roku podatkowym 2014 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Nr XVIII/139/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz uchwałą Nr XIX/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLI/316/13 z dnia 30 października 2013 r. Termin złożenia deklaracji DN oraz uiszczenia I raty podatku od nieruchomości na rok 2014 upływa w dniu 31 stycznia 2014 r.

W zakresie pozostałych podatków termin złożenia deklaracji DR, DL i uiszczenia I raty podatku upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązuje uchwała Nr LI/388/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie  uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LI/389/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.

Druki do uchwały: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Podatek rolny

Cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, obniżono o kwotę 19,28 zł w stosunku do ceny w wysokości 69,28 zł ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2013.814). Od 1 stycznia 2014 r. cena ta wynosi 50,00 zł. Uchwała Nr XLIII/328/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013 r.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 250,00 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2014 rok ustalona jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M.P2013.828) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Wyniosła 171,05 zł za 1m3.

 • stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,6310 zł za jeden ha fizycznego lasu,
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,8155 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych powyżej 12 ton obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr XIX/148/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Dla przyczep i naczep oraz samochodów ciężarowych o DMC do 12 t oraz autobusów, obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXVI/185/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/402/14 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Opłata od posiadania psów

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLI/317/13 z dnia 30 października 2013 r.- uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, od 1 stycznia 2014 r. zniesiono obowiązek opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Podatek akcyzowy

TERMINY PŁATNOŚCI

1. Terminy płatności podatku dla osób fizycznych:

a) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, oraz podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

 • w IV ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

d) Podatek od środków transportowych:

 • w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

2.Terminy płatności podatku dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

a) Podatek od nieruchomości:

 • w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego
 • pierwsza rata do 31 stycznia danego roku
 • pozostałe raty do 15 każdego miesiąca,

b) Podatek rolny:

 • w IV ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

c) Podatek leśny:

 • w okresach miesiecznych po 1/12 wymiaru rocznego do 15 każdego miesiąca

d) Podatek od środków transportowych:

 • w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września

Terminy składania deklaracji:

 • na podatek od nieruchomości do 31 stycznia
 • na podatek rolny i leśny- do 15 stycznia
 • na podatek od środków transportowych- do 15 lutego

3. Terminy płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, spłata raty za wykup nieruchomości i spłata raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

 • do 31 marca