Komendant: Agnieszka Pawłow tel. 68 4109 790, pokój nr 22
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 22, 23, 24, 25
 
Strażnicy:
 
  • Dariusz Murawski - pokój nr 25,
  • Agnieszka Łukasiewicz - pokój nr 24,
  • Grzegorz Sadowski - pokój nr 25,
  • Joanna Kostur - tel. 68 4109 791, pokój nr 22,
  • Artur Baturo - pokój nr 23,
  • Sławomir Cander - pokój nr 25.
Nr tel. pod który zgłaszane maja być interwencje: 986 oraz 68 383 80 34
 
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i obszarów wiejskich;
2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających
z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
a) porządku i czystości na terenie gminy,
b) wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania czystości i porządku,
c) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
d) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, 
jak również estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i ogłoszeń, funkcjonowania reklamy zewnętrznej itp.,
e) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
f) prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowisku,
g) ochrony środowiska,
h) ochrony przeciwpożarowej;
4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;
5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;
6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania i stref ruchu na terenie gminy oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych;
8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, w tym uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków 
lub innych zdarzeń losowych;
10) legitymowanie osób;
11) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;
12) udział w czynnościach związanych z obsługą fotoradaru;
13) ściganie wykroczeń poprzez:
a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
c) sporządzanie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach 
o wykroczenia;
14) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu grzywien w postępowaniu mandatowym;
15) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień;
16) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;
17) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, 
że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
18) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:
a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
b) promocji i reklamy napojów alkoholowych,
c) spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi;
19) podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich spożywających alkohol wbrew zakazowi, palących papierosy, w tym między innymi zawiadomienie rodziców lub opiekunów;
20) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów używania wizerunku herbu gminy;
21) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
22) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
23) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy;
24) opracowywanie i realizacja porozumień z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
25) sprawdzanie prawidłowości umieszczania i terminowego usuwania ogłoszeń, obwieszczeń 
i plakatów wyborczych i referendalnych;
26) dostarczanie kart do głosowania do lokali wyborczych;
27) zapewnienie udziału gminnego pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach świąt narodowych oraz innych uroczystościach organizowanych przez gminę.