Mirosław Kossowski – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; tel. 68 4109 750, pokój nr 4,
 
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia ochronę informacji niejawnych, a także współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych działający na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. W skład pionu ochrony informacji niejawnych wchodzą ponadto:
1) kierownik kancelarii niejawnej;
2) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3) administrator systemu służącego do przetwarzania informacji niejawnych.
4. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie postępowań sprawdzających;
7) organizacja szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.