Kierownik Biura:
Katarzyna Fligier - tel. 68 4109 788, pokój nr 28
 
Pracownicy:
Jolanta Tutajewicz - tel. 68 4109 737, pokój nr 27,
Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
2) opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
3) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
4) organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
5) organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych 
z budżetem gminy;
7) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
8) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
10) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
11) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
12) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
14) przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej 
w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
15) ścisła współpraca z  audytorem wewnętrznym
16) wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen;
17) opracowywanie analiz oraz sprawozdań i informacji obejmujących działalność audytora oraz przedstawianie ich burmistrzowi.