Skarbnik Gminy: Ilona Ogiba - tel. 68 4109 720, pokój nr 17
Zastępca Skarbnika – Naczelnik Wydziału: Anna Halicka - tel. 68 4109 721, pokój nr 21
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kasa.
 
Pracownicy:
  • Joanna Niedzielska - tel. 68 4109 736, kasa urzędu,
  • Weronika Waszkiewicz - tel. 68 4109 725, pokój nr 22,
  • Wanda Kulka - tel. 68 4109 734, pokój nr 18,
  • Lidia Rauba - tel. 68 4109 726, pokój nr 23,
  • Agnieszka Augustyniak - tel. 68 4109 723, pokój nr 20,
  • Karolina Cepielik - tel. 68 4109 728, pokój nr 24,
  • Anna Bohatkiewicz - tel. 68 4109 729, pokój nr 24,
  • Anna Kudełka - tel. 68 4109 727, pokój nr 23,
  • Grzegorz Szurgot - tel. 68 4109 735, pokój nr 18,
  • Kamila Korman - tel. 68 4109 738, pokój nr 19.

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Finansowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy i urzędu;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla burmistrza;
3) udzielanie burmistrzowi pomocy w wykonywaniu budżetu gminy;
4) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności;
5) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami;
6) kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych;
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
8) prowadzenie finansowej sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej;
9) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola
i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10 przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczących w szczególności:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
11) dokonywanie wymiaru podatków i prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków
i opłat stanowiących dochód gminy;
12) prowadzenie ewidencji podatników podatków w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
13) prowadzenie rejestru decyzji podatkowych;
14) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;
15) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych
w podatku rolnym;
16) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanie spraw na drogę sądową);
17) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej wystawianie upomnień dla wszystkich dłużników Gminy Krosno Odrzańskie oraz tytułów wykonawczych dla dłużników Gminy Krosno Odrzańskie posiadających miejsce zamieszkania bądź siedzibę wyłącznie na terenie miasta Krosno Odrzańskie;
18) kontrola podatników na terenie gminy z zakresu podatków i opłat należnych gminie;
19) prowadzenie rachunkowości w zakresie niepodatkowych dochodów gminy;
20) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu:
a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
c) opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych,
d) sprzedaży mienia gminy,
e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
f) grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem mandatów wystawianych przez Straż Miejską;
21) rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej i innych dochodów gminy pobieranych w drodze inkasa;
22) prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty należności niepodatkowych podlegających windykacji, przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach oraz opracowywanie sprawozdań;
23) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami;
24) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;
25) prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników urzędu oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno – prawnych w tym:
a) sporządzanie list płac,
b) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
c) sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
d) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku
od osób fizycznych, sporządzanie dokumentów PIT;
e) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
26) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
27) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów
do celów służbowych;
28) sporządzanie list diet radnych i sołtysów;
29) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
30) prowadzenie w ramach budżetu gminy obsługi finansowej jednostek pomocniczych gminy
i Funduszu Sołeckiego w tym coroczne przygotowywanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo;
31) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych;
32) przygotowywanie dokumentów do dokonywania przelewów;
33) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług;
34) prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji;
35) prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT;
36) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz tabel amortyzacji środków trwałych;
37) obsługa kasowa gminy i urzędu oraz obsługiwanych przez urząd jednostek organizacyjnych;
38) prowadzenie kasy fiskalnej urzędu.
39) współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i komornikami w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej;
40) naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej oraz stosowanie w praktyce ustawy
o opłacie skarbowej;
41) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
42) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie udzielania tej pomocy;
43) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu urzędu