Naczelnik: Jolanta Adułło-Hoffmann tel. (68) 4109 780, pokój nr 9 (Budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 8, 9, 10.
 
Pracownicy:
  • Aneta Maryniec -tel. 68 4109 782, pokój nr 10,
  • Agnieszka Kaczoruk -tel. 68 4109 783, pokój nr 10,
  • Marzena Grabowska - tel. 68 4109 781, pokój nr 10
  • Aneta Cander - tel. 68 4109 732, pokój nr 8
  • Małgorzata Kozakiewicz - tel. 68 4109 733, pokój nr 8
  • Danuta Czarnota - tel. 68 4109 730, pokój nr 8
  • Gabriela Stasiorowska - tel. 68 4109 731, pokój nr 8
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących:
a) prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej i archiwalnej,
b) organizacji pracy,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególności:
a) zapewnienie warunków działania,
b) ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych,
c) zapewnienie obsługi organizacyjnej,
d) pomoc w realizacji innych zadań statutowych;
3) prowadzenie ewidencji i kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą 
na terenie gminy;
4) zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5) zapewnienie warunków do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
6) ustalenie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów;
7) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz łączeniem w zespół i rozwiązywaniem zespołów, a także tworzenie filii szkół i przedszkoli;
8) przygotowywanie opinii dla osób prawnych i fizycznych w sprawie zakładania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół niepublicznych;
9) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli
i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
10) prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół;
11) opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu;
12) prowadzenie oświatowych baz danych w zakresie zadań organu prowadzącego;
13) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji;
14) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych szkół i placówek;
15) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych do zatwierdzenia przez organ prowadzący rocznych projektów organizacji przedszkoli, szkół i placówek na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych projektów;
16) analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym;
17) wydawanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
18) dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych;
19) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminie 
za poprzedni rok szkolny, w tym o efektach kształcenia na każdym etapie szkolnej edukacji oraz przygotowywanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań;
20) nadzór nad prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na nauczyciela mianowanego 
w szkołach i przedszkolach,
21) prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego;
22) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do pracy w innej szkole lub placówce;
23) wydawanie decyzji o uzupełnieniu etatu przez nauczyciela;
24) opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania stanowiska dot. obniżki nauczycielowi obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na wniosek dyrektora placówki;
25) rejestracja umów zleceń, umów o dzieło z placówek oświatowych;
26) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli;
27) organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek;
28) opracowywanie projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych;
29) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych,
30) negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami;
31) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania 
i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty;
32) prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty;
33) prowadzenie archiwum byłych pracowników szkół i przedszkoli;
34) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
35) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia;
36) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej;
37) organizowanie dowozów uczniów do szkół i dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych;
38) organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
39) prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
40) koordynowanie spraw dotyczących działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej;
41) organizowanie gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
42) prowadzenie współpracy szkół i placówek w ramach programów unijnych i rządowych;
43) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału;
44) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
45) opiniowanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych;
46) nadzorowanie pod względem merytorycznym i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe;
47) zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin a zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
48) opracowywanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty;
49) współpraca z nadrzędnymi instytucjami w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej w celu realizacji zadań i programów o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim;
50) współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć;
51) prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu;
52) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie: kultury, sportu, opieki społecznej, świadczenia pomocy osobom w trudnej sytuacji (Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Warsztatów Terapii Zajęciowych, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”) w zakresie ich zadań statutowych;
53) nadzór nad działalnością Centrów Kształcenia na terenie gminy oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego na ich wyposażeniu;
54) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział;
55) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
56) koordynacja prac i obsługa działalności rady ds. kultury w przypadku jej powołania;
57) rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dzieci 
i opiekunów z terenu gminy;
58) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami;
59) prowadzenie spraw z zakresu realizacji programów PFRON skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej;
60) coroczne sprawdzanie osiągnięcia średniego poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli;
61) prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
62) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej gminnych jednostek oświatowych.