Skład Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

1.

Fijałkowski Leszek Stanisław

2.

Forster Krystian Krzysztof

3.

Garczyński Piotr

4.

Górski Marek Andrzej

5.

Grycan Mariusz

6.

Klepczyńska Ewa Krystyna

7.

Kolczyńska Katarzyna

8.

Kozakiewicz Artur Marek

9.

Kwapisiewicz Dorota Wiktoria

10.

Narkun Robert

11.

Potocka Kazimiera

12.

Rauba Kazimierz Jan

13.

Rogowski Tomasz Rafał

14.

Sujak Radosław Zenon

15.

Zaborowicz Bartosz Paweł

 

 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/224/Rada_Miejska/

 

Komisje Rady Miejskiej:

1. Komisja Rewizyjna
Skład Komisji:
1) Kazimierz Rauba - przewodniczący komisji;
2) Leszek Fijałkowski;
3) Katarzyna Kolczyńska;
4) Kazimiera Potocka.

Zadania Komisji:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Skład Komisji:
1) Robert Narkun - przewodniczący komisji;
2) Marek Górski;
3) Radosław Sujak;
4) Kazimierz Rauba;
5) Mariusz Grycan.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) budżet gminy,
2) ustalanie kierunków rozwoju,
3) plany inwestycji wieloletnich,
4) inwestycje komunalne,
5) gospodarka nieruchomościami,
6) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
7) podatki i opłaty lokalne,
8) opłaty czynszowe,
9) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
10) współpraca z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz instytucji pozarządowych;

3. Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej

Skład Komisji:
1) Bartosz Zaborowicz - przewodniczący komisji;
2) Ewa Klepczyńska;
3) Krystian Forster;
4) Tomasz Rogowski.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) projekty zagospodarowania przestrzennego,
2) budownictwo socjalne i komunalne,
3) gospodarka nieruchomościami,
4) lokalny transport,
5) usługi dla ludności,
6) ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna,
7) melioracje,
8) ochrona przeciwpowodziowa,
9) rolnictwo,
10) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
11) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
12) wysypiska gminne i ponadgminne,
13) utylizacja odpadów komunalnych,
14) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony p.poż.
 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Skład Komisji:
1) Kazimiera Potocka - przewodnicząca komisji;
2) Dorota Kwapisiewicz;
3) Katarzyna Kolczyńska;
4) Leszek Fijałkowski.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
2) żłobka,
3) bibliotek gminnych,
4) placówek upowszechniania kultury i sportu,
5) upowszechniania idei samorządności,
6) związków gmin i stowarzyszeń,
7) nagrody kulturalnej,
8) honorowe obywatelstwa,
9) stypendia,
10) opieka społeczna i zdrowotna,
11) gminne programy przeciwdziałania patologiom,
12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
13) promocja gospodarcza i turystyczna.