ue3

„Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”

Cel i zakres przedmiotowy projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu sektora biznesu, obywateli, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych i instytucji do elektronicznej administracji samorządowej w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez uruchomienie e-Usług. Projekt zakłada optymalizację zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną poprzez budowę Centrum Zarządzania Siecią w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.  

W ramach projektu:

1) zostaną zainstalowane systemy bezpieczeństwa:

 • oddymiania, 
 • awaryjnego zasilania,
 • chłodzenia, 
 • kontroli dostępu,

2) zostaną zakupione następujące urządzenia i sprzęty:

 • agregat prądotwórczy, 
 • szafa teletechniczna,
 • zasilacz awaryjny UPS, 
 • rozdzielnia elektryczna RZ, 
 • klimatyzator, 
 • system gaszenia, 
 • system SSWiN (sygnalizacji włamania i napadu),
 • system KD (kontroli dostępu),
 • urządzenie KVM (przełącznik wizji obrazu),
 • urządzenia sieciowe aktywne (CPK i LPK), 
 • serwer bazodanowy, 
 • centralny system backupu-archiwizacji,
 • macierz dyskowa,

3) zostaną zakupione następujące oprogramowania:

 • systemowe (oprogramowanie data center),
 • dziedzinowe (w tym m.in. księgowo-podatkowe, kadrowo-płacowe, gospodarowania odpadami komunalnymi, pomocy materialnej dla uczniów, ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego),
 • portal e-Usług (personalizacja),

4) wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

 • wymiana drzwi do serwerowni,
 • wykonanie podłogi technicznej,
 • budowa połączeń światłowodowych wraz z wymaganą infrastrukturą, 
 • wykonanie lokalnych punktów koncentracji (LKP), 
 • wykonanie połączenia typu radiolinia.

Ponadto planowane jest połączenie jednostek organizacyjnych gminy znajdujących się na terenie Krosna Odrzańskiego za pomocą łączy światłowodowych wraz z kanalizacją teletechniczną oraz radiolinii. Celem utworzenia sieci światłowodowej jest połączenie jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w jedną sieć komputerową. 

Dostarczony w ramach projektu sprzęt sieciowy umożliwi sprawne zarządzanie infrastrukturą. Połączenie jednostek pozwoli na elektroniczną wymianę dokumentów w ramach Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co pozwoli na redukcję nakładu kosztów, czasu i znacznie usprawni pracę. Sieć światłowodowa pozwoli również na zcentralizowanie tworzenia kopii zapasowych danych jednostek organizacyjnych. 

Ważnym aspektem działań w ramach tej kategorii wydatków będzie także stworzenie portalu 

e-Usług zawierającego „kartę obywatela”, zakup/modernizacja systemów dziedzinowych umożliwiających wymianę danych z portalem oraz integracja systemu dziedzinowego z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 

Celem wymiany/modernizacji oprogramowania jest uzyskanie ujednoliconego systemu dziedzinowego obejmującego swoim działaniem większość zadań wykonywanych przez Urząd Miasta. Poprzez zintegrowany system dziedzinowy nastąpi sprawna wymiana danych między poszczególnymi modułami systemu usprawniając pracę i przyspieszając załatwianie spraw. 

Dzięki ujednoliconemu systemowi dziedzinowemu oraz stworzeniu platformy e-Usług będzie możliwe utworzenie spersonalizowanych kont mieszkańców zwanymi „kartą obywatela”. Pozwoli ona na dwustronną komunikację elektroniczną z Urzędem. Platforma będzie umożliwiała załatwianie spraw poprzez portal ePUAP.

Planowane podstawowe funkcjonalności „karty obywatela”:

 • możliwość sprawdzenia stanu opłat lokalnych,
 • możliwość dokonania opłat lokalnych poprzez system bankowości elektronicznej,
 • możliwość założenia i wysłania sprawy do Urzędu za pomocą udostępnionych formularzy oraz sprawdzania jej stanu załatwienia,
 • możliwość złożenia deklaracji podatkowych,
 • możliwość złożenia deklaracji na wywóz odpadów,
 • udostępnianie decyzji w formie elektronicznej,
 • powiadamianie SMS o załatwionej sprawie, zaległości lub innych sprawach urzędowych,
 • możliwość rejestracji do szkół i przedszkoli,
 • możliwość głosowania w budżecie obywatelskim,
 • moduł „usterka” – możliwość zgłoszenia awarii, uszkodzenia infrastruktury na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
 • możliwość rezerwacji terminu ślubu.

Zadanie będzie polegać na wdrożeniu systemu składającego się z odpowiednich modułów/programów niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu, e-Usług dla obywateli. 

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2017. 

Wartość projektu i źródło dofinansowania

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Nakłady całkowite i tym samym kwalifikowane projektu wynoszą ogółem 2.782.476,50 zł.

Poziom dofinansowania to 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu, wynosi 2.365.105,02 zł. Wkład własny na poziomie 15% kosztów wynosi 417.371,48 zł, stanowią go środki z budżetu Gminy.

Zaliczka na 2017 r. będzie stanowiła 50% dofinansowania, co równa się kwocie 1.182.552,51 zł.