Kolejnym krokiem zmierzającym do przywrócenia funkcji miastotwórczych tej części Krosna Odrzańskiego jest opracowanie przez samorząd wieloletniego programu rewitalizacji. W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego konkurs dotacji Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, w efekcie czego otrzymała wsparcie finansowe  na realizację projektu pt. NOWE „DOLNE MIASTO” - miastotwórczość przez rewitalizację  w wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Projekt służy opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2023, w którym zostaną wytyczone kierunki działań na rzecz lokalnej społeczności oraz zdefiniowane poszczególne inwestycje zmierzające do osiągniecia założonych celów. Ujęte w dokumencie inwestycje i działania społeczne mają służyć wyciągnięciu z kryzysu obszaru zdegradowanego określonego w programie jako obszar rewitalizacji.

Wartość projektu wynosi 110 260,00 zł

Wkład Gminy Krosno Odrzańskie stanowi kwotę 11 026,00 zł

Wkład Funduszu Spójności i budżetu państwa wynosi 99 234,00 zł.

 

Podsumowanie przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów środowiskowych

W dniach 4 i 5 sierpnia br. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyły się warsztaty środowiskowe poświęcone rewitalizacji dolnej części miasta. W spotkaniach uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO oraz wspólnot mieszkaniowych, seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy, a także pracownicy Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, w tym burmistrz Marek Cebula.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali najpierw wspólnie, a następnie zostali podzieleni na mniejsze grupy tematyczne. Podczas prac w grupach roboczych zastanawiano się nad najważniejszymi kierunkami działań związanymi z rewitalizacją dolnej części Krosna Odrzańskiego, nad potrzebami, trudnościami oraz zagrożeniami związanymi z obszarem zdegradowanym. W wyniku rozważań
i dyskusji zostały określone najważniejsze postulaty związane z przywróceniem dawnej świetności tej części miasta. Wśród najczęściej powtarzających się potrzeb wymieniano: budowę sklepu wielkopowierzchniowego, nowych miejsc do zamieszkania, remont promenady, w tym utworzenie szlaku rekreacyjno-turystycznego, przeprowadzenie serii mniejszych działań porządkujących przestrzeń dolnego miasta zmierzających do przywrócenia zieleni miejskiej do stanu świetności, utworzenie centrum aktywizującego mieszkańców (m.in. poprzez rozbudowę świetlicy środowiskowej, utworzenie podmiotu ekonomii społecznej – Klubu Integracji Społecznej lub/i spółdzielni socjalnej osób prawnych), a także udostępnienie dla mieszkańców i turystów wieży kościoła jako miejsca widokowego.

Najbardziej budującym aspektem tych spotkań była spójność w sposobie myślenia na temat potrzeb związanych z rewitalizacją oraz chęć podejmowania przez różne grupy społeczne wspólnych działań na rzecz poprawy funkcjonowania dolnej części miasta.

Warsztaty były prowadzone przez animatorów społecznych Macieja Kaletę, Andrzeja Draszawkę oraz Annę Andrysiak.