ue3

Projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru Dolnego Miasta w Krośnie Odrzańskim poprzez poprawę ładu przestrzennego i przystosowanie go do nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia dawnych funkcji obszarowi zdegradowanemu oraz nadania mu nowych. W tej przestrzeni powstaną mieszkania socjalne w sąsiedztwie z lokalem, w którym będzie prowadzona działalność pożytku publicznego skierowana na aktywizację gospodarczo-społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Zagospodarowane zostaną ciągi komunikacyjne oraz bezpośrednie otoczenie budynku objętego projektem, co pozwoli na utworzenie miejsc wspólnych, gdzie możliwa będzie integracja pokoleń, oraz mieszkańców lokali socjalnych.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016–2018.
Wartość Projektu - 2 315 907,68 zł.
Poziom dofinansowania - 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa stanowi 1 968 521,47 zł.