ue obsz wiejskie

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”, typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa komunikacji na odcinku Chyże - Gostchorze (1600 m) oraz dojazdu do znajdującego się w Gostchorzu Grodziska i gminnego placu zabaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002504F.
Efektem realizacji inwestycji będzie podniesienie parametrów technicznych jezdni dzięki jej przebudowie na odcinku 1600 m. Realizacja operacji przyczyni sie także do zwiększenia atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnych regionu, wykonania nowej infrastruktury drogowej stwarzającej znaczne podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.