W związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca), opiekunowi faktycznemu dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Definicja opiekuna faktycznego – opiekun faktyczny oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – według miejsca położenia domu pomocy społecznej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2019 r.
Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2019 r.

Aby świadczenie zostało przyznane od lipca 2019 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W przypadku złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

WAŻNE!

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony przez osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Zasada ta będzie obowiązywać przez cały okres świadczeniowy.


FORMULARZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SĄ DOSTĘPNE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. PIASTÓW 10 H ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe w organie przyznającym to świadczenie.

Informujemy, że korespondencja w sprawie świadczenia wychowawczego będzie wysyłana do Państwa z następujących adresów:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie prosimy o nieodpowiadanie na e-maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

O świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego powinny złożyć wnioski w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE.