Gmina Krosno Odrzańskie jest jedną z instytucji województwa lubuskiego, która bierze udział w projekcie pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

POWR.02.06.00-00-0046/16-00.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz wyłączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych)

Monitoring gminy wskazuje jakie rozwiązania wpłyną na zwiększenie dostępności instytucji i jednostek organizacyjnych poprzez ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest monitoring realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie obowiązujących działań do postanowień wynikających z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to ratyfikowany przez Polskę w 2012 roku traktat, który kompleksowo opisuje prawa osób z niepełnosprawnościami w kategoriach praw człowieka i obywatela, a także definiuje obowiązki państwa związane z ochroną i realizacją tych praw. W dokumencie szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia przez państwo możliwości godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami (między innymi poprzez różnego rodzaju usługi wspierające), a także zapewnienia dostępności przestrzeni, produktów, usług i sposobów komunikacji (między innymi poprzez realizację zasady uniwersalnego projektowania). Konwencja, jako oficjalnie podpisany i ratyfikowany traktat jest elementem polskiego porządku prawnego.

Zobacz:

Pełny tekst konwencji:

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf

lub 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169

Konwencja w tekście łatwym:

https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/konwencja-pdf.pdf

Prezentacja na temat konwencji:

http://eudajmonia.pl/container/szkolenie/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Yes I Can:

https://www.youtube.com/watch?v=7gdrB28IgNA