Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Wydział Oświaty,Kultury i Sportu

 


 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Działalność gospodarcza
 
Informujemy, że od 1 stycznia 2012 roku organem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest Ministerstwo Gospodarki. Wnioski dotyczące działalności gospodarczej można wypełnić przez internet na stronie CEiDG -klik lub złożyć w Urzędzie Miasta w formie papierowej.

 

Uchwała Nr XVIII/139/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Uchwała Nr XIX/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVI/184/08 z dnia 28.11.2008 r. Termin złożenia deklaracji DN oraz uiszczenia I raty podatku od nieruchomości na rok 2013 upływa w dniu 31 stycznia 2013 r. W zakresie pozostałych podatków termin złożenia deklaracji DR, DL i uiszcenia I raty podatku upływa w dniu 15 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/226/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 

Podatek rolny

Cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę wymiaru podatku rolnego, obniżono o kwotę 25,86 zł w stosunku do ceny w wysokości 75,86 zł ogłoszonej przez Prezesa GUS jako obowiązującej w 2012 r. Od 1 stycznia 2013 r. cena ta wynosi 50,00 zł.
Uchwała Nr XXVII/215/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 250,00 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, dla samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr XIX/148/11 z dnia 29.12.2011 r. Dla przyczep i naczep oraz samochodów ciężarowych o DMC do 12 t oraz autobusów, obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXVI/185/08 z dnia 28.11.2008r

 

Opłata od posiadania psów

Uchwałą Nr XXVII/216/12 z dnia 12 listopada 2012 r. wprowadzono zmiany dotyczące opłaty od posiadania psa na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Do końca 2013 r. zwolniono z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa, za psa który zostanie trwale oznakowany (zaczipowany).Wysokość opłaty od posiadania nieoznakowanego psa wynosi 30,00 zł
i płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku.