Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

 

Szczegóły konkursu na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/wakaty/282/83/Referent/

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko …..” w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 14.30, na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta (budynek A)
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór jest konsekwencją realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy,
działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.