Informujemy, że Gmina Krosno Odrzańskie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze współfinansują realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” – opracowanie dokumentacji technicznej.

Koszt opracowania wyniósł 1.141.071 zł. Partycypacja w kosztach wyniosła 50%.
Projekt opracowywany był przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Inżynierii Wodnej „ INWOD” z Wrocławia od sierpnia 2015 r. Opracowanie dokumentacji zostało zakończone z dniem uzyskania decyzji Wojewody Lubuskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji tj. 11 czerwca 2019 r.

Celem realizacji zadania jest stworzenie możliwości poprawy skuteczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krosna Odrzańskiego poprzez opracowanie dokumentacji techniczno - wykonawczej niezbędnej do realizacji inwestycji.
Obecny system ochrony przeciwpowodziowej terenu położonego w lewobrzeżnej części doliny Odry pomiędzy km 513,5 a km 514,7 rzeki, jest dalece niewystarczający w stosunku do niezbędnego stopnia zabezpieczenia terenów mieszkalnych, zabytkowych i przemysłowych, dróg publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej miasta Krosno Odrzańskie. W związku z powyższym poprawę stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego przewiduje się poprzez budowę 9 nowych wałów łącznej dł. 5,9263 km oraz odbudowę, rozbudowę i budowę kanałów ulgi na łącznej dł. 2,536 km.
Projektowane obiekty są budowlami całkowicie nowymi, odcinkowo tylko przebiegającymi po trasie niewielkich wniesień brzegowych, które zostaną rozbudowane i nadbudowane do wymaganych parametrów technicznych wałów II klasy. Wszystkie nowoprojektowane obwałowania zostaną skomunikowane z drogami publicznymi poprzez budowę przewałowych dróg serwisowych umożliwiających komunikację w czasie powodzi. Trasę dróg serwisowych poprowadzono po koronie wału lub po odpowietrznej ławeczce wału, wyniesionej nad przyległy poziom terenu. Początki i końce odcinków wałów dowiązane są do istniejących nasypów drogowych, jak również do korpusów istniejących obwałowań, zarówno od dołu, jak i od góry projektowanych odcinków wałów. Zarówno nowe wały jak i mury oporowe stanowić będą zabezpieczenie przeciwpowodziowe: zabudowy mieszkaniowej, zabytków i dóbr kultury, parków, gruntów przydomowych oraz terenów zielonych, magazynów/stacji paliw, zakładów produkcyjnych oraz innych zabudowań miasta Krosno Odrzańskie.