Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanie się ich właścicielem.

Zgodnie z przepisami przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi;
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków potwierdza zaświadczenie, które zostanie wydane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Zaświadczenie wydawane z urzędu jest bezpłatne.
Właściciel ma także prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie w/w zaświadczenia. Wówczas Urząd ma 4 miesiące na jego wydanie (liczone od dnia złożenia wniosku), jednak zaświadczenie wydane na wniosek właściciela jest płatne w wysokości 50 zł tytułem opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w załączniku do ustawy w części II ust. 20a).

WAŻNE!!!

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów właściciel zobowiązany jest uiszczać tzw. opłatę przekształceniową w wysokości dotychczas uiszczanej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wnosi się ją (podobnie jak opłatę za użytkowanie wieczyste) bez uprzedniego wezwania w terminie do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Wpłaty dokonywane są począwszy od roku 2020, jednak ich wysokość obejmuje także rok 2019. Opłatę przekształceniową należną za rok 2019, wnosi się jednak w terminie do 29 lutego 2020 r.

Właściciel w każdym czasie ma także prawo złożyć do Urzędu Miasta wniosek o jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Zgoda wyrażona w drodze decyzji administracyjnej wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w załączniku do ustawy w części II ust. 20a).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Kulczak, Głównym Specjalistą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 68 410 97 65.