Alojza Baniewicz urodziła się 28 kwietnia 1911 roku w Podwołoczyskach. Ukończyła Prywatne Seminarium Nauczycielskie PP Benedyktynek w Przemyślu, a następnie w 1938 roku Wyższy Kurs Nauczycielski. Do Krosna Odrzańskiego przyjechała wraz z rodzicami 15 kwietnia 1946 roku. Była współorganizatorką szkolnictwa, a następnie pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1. Przez wiele lat była zastępcą kierownika szkoły. Organizowała szkolenia i konferencje dla młodych nauczycieli. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Czerwonym Krzyżu i Lidze kobiet. Za swą 36-letnią służbę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymała w 2002 roku. Zmarła 16 stycznia 2014 roku.
Józef Bojarski urodził się 10 sierpnia 1910 roku w Ryczowole. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jeszcze przed wojną rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. Działacz konspiracyjny, więzień Dachau i Mathausen. 26 lipca 1945 roku osiedlił się w Krośnie Odrzańskim. Organizator oświaty w mieście, długoletni nauczyciel i dyrektor. Działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Laureat wielu nagród i odznaczeń.Zmarł nagle 3 września 1993 roku.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku.
Bolesław Borek urodził się 8 listopada 1935 roku w miejscowości Draganowa. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Zielonej Górze, a następnie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 roku w Urzędzie Gminy w Kosierzu. Od 1975 roku był naczelnikiem, a od 1990 roku Burmistrzem Krosna Odrzańskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych. Zmarł nagle 17 sierpnia 2002 roku. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2003 roku.
Emilia Chrul urodziła się 13 sierpnia 1923 r. w Jarczowcach. Szkołę Powszechną ukończyła w Zborowie. W 1940 roku wraz z całą rodziną została wywieziona w głąb ZSRR do Okręgu Komi – Perm. W 1942 roku przesiedlona w rejon Orenburga. Służyła w I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, w 2 kompanii strzeleckiej samodzielnego batalionu kobiecego im. Emilii Plater oraz 3 Dywizji Pancernej im. Romualda Traugutta. W czasie walk została ranna i dostała się do niemieckiej niewoli. Wraz z grupą kobiet powstańców została wywieziona do obozu przejściowego w Szymanowie, a następnie do Skierniewic. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego wywieziona do obozu jenieckiego w Altengrabow k. Magdeburga, a następnie do obozu w Oberlangen.Od 1945 roku mieszka w Krośnie Odrzańskim. Pracowała w Spółdzielni WZGS, PZGS, Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Po przejściu na emeryturę w 1983 roku, przez 5 lat pracowała w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy. Aktywnie działała społecznie w różnych organizacjach. Jest członkiem Koła Nr 9 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Kilińszczaków, Związku Sybiraków, Klubu „Riazańczycy” i „Platerówki”, Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Laureatka wielu nagród i odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymała w 2013 r. Zmarła 25 września 2015 r.
Witold Cieciński urodził się 20 marca 1934 roku w Czempinie. Do Krosna Odrzańskiego przyjechał wraz z rodziną w listopadzie 1945 roku. Tutaj też rozpoczął swoją edukację. Ukończył także studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywny działacz kulturalny, harcerski i sportowy. W roku 1957, wraz z grupą kolegów, doprowadził do powołania Powiatowego Domu Kultury. Współorganizator Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Krośnieńskiej. Przez wiele lat dyrektor Krośnieńskiego Domu Kultury. Członek TMZK. Autor wspomnień i kronikarz dziejów i wydarzeń z życia miasta.Zmarł 8 grudnia 2000 roku.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.
Edward Dąbrowski urodził się 17 października 1921 roku w Trzcince. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, a następnie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w muzeach w Poznaniu, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Świdnicy. Przez trzy lata pełnił funkcję Zielonogórskiego konserwatora Zabytków. Pasje i zainteresowanie archeologią najszerzej rozwinął na ternie Środkowego Nadodrza, gdzie prowadził prace badawcze na kilkudziesięciu stanowiskach min. na terenie Krosna Odrzańskiego, Połupina i Osiecznicy. Plonem pracy an tym terenie było odkrycie grodu piastowskiego w Krośnie Odrzańskim i dwóch osad w Połupinie. W latach 1968-1970 prowadził badania w Osiecznicy i Strumiennie. Kolejne to badania w Gostchorzu, czego efektem było odkrycie grodziska wczesnopiastowskiego i grodu obronnego. Autor wielu prac naukowych. Za wieloletnia działalność naukową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Zmarł w 2007 roku.
Stanisław Garncarz urodził się 17 kwietnia 1929 roku w zabawie. W 1958 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. W marcu 1968 roku objął funkcję proboszcza w parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Inicjator ustanowienia nowych parafii w Pławiu i Osiecznicy. Z jego inicjatywy przeprowadzono remont kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej oraz wybudowano dom parafialny. Miał znaczący udział w przeniesieniu cmentarza z ulicy Poznańskiej na nową lokalizację. Dzięki niemu powstawały nowe obiekty duszpasterskie: w Połupinie, Strumiennie, Brzózce, Gostchorzu. We wrześniu 1991 roku został proboszczem katedry w Gorzowie Wlkp. 1 sierpnia 2005 roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku. Zmarł 22 marca 2015 r.
Jan Kasowski urodził się 8 maja 1928 roku w Podzameczku. Po zakończeniu II wojny światowej, jesienią 1945 roku osiedlił się w Wężyskach. Długoletni działacz społeczny: radny, przewodniczący rady Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, prezes OSP w Wężyskach. Przez 32 lata sprawował funkcję sołtysa wsi. Człowiek niezwykle zaangażowany w pracę społeczną na rzecz wsi. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku.Zmarł 12 października 2013 r.
Ryszard Krzemiński urodził się 27 lipca 1931 roku we wsi Wólka Bałtowska. W 1955 roku ukończył studiu wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa. Prace sędziowską rozpoczął w 1956 roku jako sędzia Sądu Powiatowego w Zielonej Górze. 1 listopada 1959 roku otrzymał nominację na prezesa Sądu Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Od 1990 do 1998 roku był przewodniczącym Sądu Pracy – Wydział Sadu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Radny Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Aktywny działacz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wielokrotnie odznaczany.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2002 roku.Zmarł 15 lutego 2012 r.
Jan Muszyński urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił funkcje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Był sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Przez ponad 20 lat był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autor monografii Krosna Odrzańskiego pt. „Krosno Odrzańskie. Przyszłość i teraźniejszość”.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Zmarł w 2017 roku.
Bronisław Podkański urodził się 12 maja 1915 roku we wsi Gózd. Mieszkaniec krosna Odrzańskiego od 1945 roku. Pracował w Starostwie Powiatowym i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący PPRN. Następnie pracował w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze. Współzałożyciel i aktywny członek TMZK. Uhonorowany wieloma medalami i odznaczeniami.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.Zmarł 20 sierpnia 2003 roku.
Tadeusz Słomiński urodził się 22 stycznia 1920 roku w Poznaniu. Ukończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum Klasyczne w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy w przemyśle mięsnym. W 1942 roku odwiedził Krosno Odrzańskie, gdzie pracował jego brat. Przybył tu ponownie w 1945 roku i osiedlił się. Przez ponad 40 lat pracował jako kierownik masarni w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Działa w wielu organizacjach: Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, TMZK. Przez 3 kadencje radny Miejskiej Rady Narodowej. Napisał książkę „Z szuflady Tadeusza Słomińskiego”.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.Zmarł 10 stycznia 2014 r.
Romuald Szajkowski urodził się 30 stycznia 1925 roku w Poznaniu. Po zakończeniu II wojny światowej ukończył szkołę średnią a następnie akademię Medyczną w Poznaniu. Tytuł lekarza otrzymał w 1952 roku. Tuż po studiach osiedlił się w Krośnie Odrzańskim. Był kierownikiem pogotowia ratunkowego, dyrektorem ZOZ-u i krośnieńskiego szpitala. Równolegle przez 35 lat był ordynatorem oddziału chirurgicznego. Jeden ze współzałożycieli TMZK. Przez dwie kadencje był radnym Powiatowej Rady Narodowej.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Zmarł 20 czerwca 2020 r.
Jerzy Szymczak urodził się 1 sierpnia 1948 roku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o kierunku wychowanie plastyczne. Pracował w Szkołach Podstawowych w Kosierzu, Budachowie, Bytnicy i Krośnie Odrzańskim (SP 1 i SP 3). Twórca i wieloletni trener grupy tanecznej „Polanie”, z którą brał udział w licznych festiwalach i konkursach, zarówno w kraju jak i za granicą. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Homo Artifex w Krośnie Odrzańskim. Od lat związany z Zamkiem Piastowskim. Inicjator działań związanych z częściową renowacją obiektu. Od 2003 r. Społeczny Opiekun Zabytków, pozyskuje eksponaty i depozyty, uczestniczy w badaniach archeologicznych, wykopaliskach, ocenia wartość historyczną znalezionych przedmiotów, przekazuje jako nowe ekspozycje zamkowe. Pasjonat historii przedwojennego Crossen an der Oder, konsultant wielu wydawnictw historycznych oraz propagator idei powrotu rzeźby pn. „Chłopiec z konikiem” do Krosna Odrzańskiego. Autor publikacji pt. „Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim” (2009 r.) oraz „Krosno nasze Krosno, ty piastowski grodzie” (2015 r.). Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2015 roku.
Skręty Władysław Skręty ukończył Liceum Pedagogiczne w Ośnie Lubuskim, trzyletnie Studium Nauczycielskie w Gorzowie Wlkp. oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku wychowanie muzyczne uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i śpiewu. W latach 1960-1986, będąc nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 prowadził chór szkolny oraz zespół mandolinowy i wokalny działające przy tej szkole. Ponadto prowadził równolegle chór nauczycielski i był nauczycielem instrumentu w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krośnie Odrzańskim. Przez wiele lat był członkiem Kwartetu Męskiego działającego przy ówczesnym Krośnieńskim Domu Kultury i Klubie Garnizonowym. Ostatnie lata swojej aktywności kulturalnej poświecił chórowi parafialnemu działającemu przy parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Za swą wieloletnią działalność kulturalną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2018 roku.Zmarł 26 grudnia 2019 roku.
Antoni Wodecki urodził się 24 sierpnia 1924 roku w miejscowości Salata. Do Krosna przyjechał 3 września 1945 roku. Z zawodu krawiec. Współzałożyciel Cechu Rzemiosł Różnych oraz Banku Spółdzielczego, w którym przez ćwierć wieku był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Członek TMZK, Stowarzyszenia „Wisła - Odra”. Przez 3 kadencje radny Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Od podstaw zorganizował „Ognisko Muzyczne”, na którego bazie została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Krośnie Odrzańskim.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2002 roku. Zmarł 24 kwietnia 2005 roku.
Kazimiera Potocka Kazimiera Potocka jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Mielcu oraz studiów wyższych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Psychologicznym w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji młodzieży, profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie. Pracę na stanowisku pedagoga w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła w 1972 r. w Powiatowej Poradni Wychowawczo - Zawodowej, przekształconej w późniejszych latach w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, przez 17 lat piastowała funkcję Dyrektora tej placówki. W latach 1974 - 1986 prowadziła zajęcia z przysposobienia do życia w rodzinie oraz fakultety pedagogiczne z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie Odrzańskim. W latach 1982 - 1987 prowadziła wykłady z pedagogiki dla rzemieślników prowadzących praktyczną naukę zawodu oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krośnie Odrzańskim. W 2003 r. była ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, co upoważniało ją do udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W 2004 r. po 32 latach aktywnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę jako pedagog dyplomowany. W latach 1986 - 1992 była członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze. Od ponad 30 lat jest Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie Odrzańskim. Przez ponad 20 lat była wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, do dziś pozostała jego aktywnym członkiem. Od 1990 r. sprawuje funkcję radnej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim siódmą już kadencję (z przerwą w latach 2006 - 2010). Wśród osobistych sukcesów Pani Kazimiery Potockiej należy wymienić jej starania o uporządkowanie wielu miejsc w Krośnie Odrzańskim o znaczeniu historycznym. Jej niewątpliwą zasługą jest duży wkład w rozwój współpracy zagranicznej samorządu krośnieńskiego z miastami partnerskimi w dziedzinie edukacji. Za aktywną pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami. W 2006 r. została wpisana do „Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002 - 2006”. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymała 27 maja 2021 r.