1. „Nowe Dolne Miasto - miasto twórczość przez rewitalizację”
 2. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim” 
 3. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”
 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”
 5. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
 6. Projekty inwestycyjne zrealizowane ze środków UE w latach 2007 – 2015
 7. Projekty społeczne („miękkie”) zrealizowane ze środków UE  w latach 2007 - 2015
 8. Projekty z zakresu współpracy międzynarodowej realizowane w latach 2007 – 2015
 9. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz
  z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy dz.nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 10. Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 11. Gminy przyszłości – różne spojrzenia jeden cel FOLDER POLSKO – NIEMIECKI
 12. Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów
 13. Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie
 14. Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa"
 15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice
 16. Projekt pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I
 17. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego
 18. Budowa sieci hot-spot w Gminie Krosno Odrzańskie
 19. Klub Dziecięcy Maleństwa
 20. Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
 21. „Samorząd w czasach kryzysu”
 22. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach
 23. Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim

Projekty krajowe

 1. Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej w Krośnie Odrz. do skrzyżowania z ul. Kościuszki (centrum miasta, wzdłuż DK29)
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 002503F (na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice)
 3. Przebudowa dróg na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie