• Platforma Zakupowa

  Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomił Platformę Zakupową

 • Zmiany w opłatach za odpady komunalne

  Od 1 maja obowiązywać będzie nowy system naliczania opłat za odpady komunalne. Zachęcamy do lektury przygotowanych informacji, gdzie w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniamy szczegóły związane z funkcjonowaniem nowego systemu.

 • INFORMACJA NA TEMAT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

  Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • KORONAWIRUS - Komunikaty Urzędu
 • Krośnieński Parasol Antykryzysowy

  Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na wniosek Burmistrza Marka Cebuli przyjęła pakiet pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 • Transportowy raj podatkowy

  Dzięki temu, wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krosno Odrzańskie od 1 stycznia 2016 r., będzie konkurencyjna nie tylko na terenie Województwa Lubuskiego, ale również na terenie kraju.

 • ODREaguj w Krośnie!

  Szukasz pomysłu na weekendowy relaks? Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej prezentacji ofert spędzania wolnego czasu w Krośnie Odrzańskim i okolicach!

Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek”

 

Zamek Zamek Zamek

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

 

Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w lutym 2010 r. Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim. Terenem działania Centrum Kultury jest gmina Krosno Odrzańskie. Centrum Kultury może również działać na terenie województwa lubuskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. Głównym celem CAK “Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Aby móc osiągnąć wyznaczone przez siebie  cele, CAK “Zamek” realizuje różnego rodzaju zadania, a mianowicie:

 • organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, kół zainteresowań i klubów hobbystów;
 • organizuje przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym: np. wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, przeglądy, festiwale oraz inne cykliczne imprezy artystyczne,
 • prowadzi działalność instruktażowo–metodyczną oraz wydawniczą i promocyjną: np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocja literatury itp.,
 • współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
 • stwarza warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • prowadzi Izbę Muzealną, m.in. organizując wystawy i opiekując się  przedmiotami posiadającymi wartość historyczną i estetyczną,
 • upowszechnia dorobek i osiągnięcia instytucji i twórców kultury,
 • rozpowszechnia dziedziny nauki, przede wszystkim nauki historyczne i przyrodnicze, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, badań terenowych i kameralnych oraz publikacji,
 • koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego “Zamek”

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim

www.biblioteka.krosnoodrzanskie.pl

W  bibliotece organizuje się  szereg imprez bibliotecznych. Znane w mieście „Wieczory na Parkowej”, o charakterze literacko -muzyczno-teatralnym, spotkania autorskie i różnorodne warsztaty dla dzieci.

Przeprowadzona się różnorodne formy pracy z czytelnikiem wśród nich m. in. lekcje biblioteczne, różnorodne konkursy, wystawy, spotkania autorskie. Możliwe jest to dzięki dobrze układającej się współpracy ze: Szkołą Muzyczną, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum,  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych,  Przedszkolami, Warsztatami Terapii Zajęciowej,  Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Integracja” i DPS w Szczawnie.

Wychowuje też nowe pokolenie czytelników organizując „Poranki z bajką” dla najmłodszych. Corocznie organizowane są zajęcia dla dzieci w ramach Ferii  i Wakacji w Bibliotece.

Od 25. marca 2008 r. na mocy porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Krosno Odrzańskie BPMiG powierzono zadania biblioteki powiatowej. Zatrudniony został na 1 etatu instruktor metodyczny. Nadzorem merytorycznym objętych zostało 15 placówek.