logo czyste powietrze, biały dom na niebieskim tle z napisem czyste powietrze zdrowy wybór - twój wybór

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, zaprasza mieszkańców na spotkanie informujące o ogólnych zasadach przyznawania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

Konsultacje społeczne

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

Czyste powietrze zdrowy wybór

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Urna wyborcza

W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Gostchorze. Zebranie wiejskie odbędzie się 5 września 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gostchorzu.

Książeczka wojskowa

W dniach od 9 do 15 września 2021 r. mężczyźni posiadający stałe zameldowanie lub czasowe (trwające ponad trzy miesiące) na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i urodzeni w 2002 r. oraz w latach 1997 – 2001 r., nie posiadający określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, są zobowiązani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

krośnieńska rada seniorów

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów” w terminie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 2 września 2021 r.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.