W związku z koniecznością złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za selektywny odbiór odpadów komunalnych, poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania druku.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:

Wypełniając deklarację na rok 2021:  

Część A.  – zaznaczamy drugi kwadrat z hasłem „nowa deklaracja – data zmiany” i wpisujemy datę 01.01.2021 r. 

Część B.  – wpisujemy dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna,         mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). 

Część C.   – wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Część D.  – wypełniamy jeżeli adres siedziby lub adres do korespondencji jest inny niż w części C.

Część E.1.  – wypełniają osoby posiadające wodomierze 

podajemy roczne zużycie wody za rok 2020 na podstawie wskazań głównego wodomierza (np. 130 m3)

 • Jeśli na nieruchomości są założone dodatkowe wodomierze do wody zużywanej na cele inne niż bytowe, np. do podlewania
  ogródków, utrzymania zwierząt, itp., to ilość rocznego zużycia wody za 2020 r. pomniejszamy o odczyt z dodatkowego
  wodomierza;
 • Jeżeli mieszkaniec podłączony do wodociągu w 2020 roku korzystał z wody do podlewania ogrodu lub pojenia zwierząt, ale nie
  posiadał dodatkowego wodomierza, podając deklarowane roczne zużycie można je pomniejszyć o 10%. Należy jednak pamiętać

o złożeniu oświadczenia z którego wynikać będzie, że dokonano ww. pomniejszenia np. 130 m3 - 10% = 117 m3

 • Zużycie wody można sprawdzić na fakturach z KPWK Sp. z o.o. lub - w przypadku ich braku – osobiście w siedzibie KPWK Sp.

z o.o. ul. Wiejska 23 w Krośnie Odrzańskim lub telefonicznie pod numerem 68 383 55 33 albo logując się na stronie https://ebok.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/

obliczamy średnie miesięczne zużycie wody poprzez podzielenie rocznego zużycia przez 12 m-cy lub w przypadku zamieszkiwania 
nieruchomości przez okres krótszy niż 12 miesięcy obliczamy średnie miesięczne zużycie wody poprzez podzielenie wysokości 

zużycia wody w danym okresie przez liczbę pełnych miesięcy zamieszkiwania na nieruchomości:

 • np. 130 m3 : 12 = 10,83 m3 (przykładowa ilość wody zużytej, gdy nie odliczamy wody wskazanej na podliczniku lub nie

pomniejszamy o w/w 10% przy braku dodatkowego opomiarowania, po w/w pomniejszeniu o 10% przyjmujemy ilość wody równą 
117 m3, czyli 117 m3: 12 m-cy= 9,75 m3). 

 • np. zamieszkiwano w 2020 r. przez 3 m-ce na nieruchomości i zużyto łącznie 35 m3 wody przez okres tych 3 pełnych m-cy, czyli
  35 m3 : 3 m-ce = 11,67 m3

zadeklarowane średnie miesięczne zużycie wody mnożymy razy wysokość stawki tj. 8,80 zł. 
• np. 10,83 m3  x  8,80 zł = 95,30 zł (kwota zaokrąglona z 95,304 zł)

 • • np. 9,75 m3 x 8,80 zł = 85,80 zł
 • • np. 11,67 m3 x 8,80 zł = 102,70 zł (kwota zaokrąglona z 102,696 zł)

Część E.2. – wypełniają osoby nie posiadające wodomierza, właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych

podajemy liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i mnożymy razy 3,5 m3 tj. razy przyjęte uchwałą przeciętne zużycie 

wody na osobę

 • • np. 3 osoby x 3,5 m3  = 10,50 m3 

odpowiednio mnożymy miesięczne zużycie wody razy wysokość stawki: 8,80 zł 
• np. 10,5 m3  x  8,80 zł = 92,40 zł

Część E.3.
w punkcie 1 

 • • zaznaczamy pierwszy kwadrat z hasłem „TAK” jeżeli posiadamy kompostownik i kompostujemy bioodpady stanowiące odpady
  komunalne
 • • zaznaczamy drugi kwadrat z hasłem „NIE” ” jeżeli nie posiadamy kompostownika

Jeżeli zaznaczyliśmy odpowiedź tak należy uzupełnić punkt 2. wskazując wysokość opłaty odpowiednio z punktu E.1. lub E.2. deklaracji.

Następnie należy uzupełnić punkt 3. przez wpisanie wysokości zwolnienia za kompostowanie tj. 3,85 zł.   

W punkcie 4. pomniejszamy wysokość opłaty o zwolnienie za kompostowanie np. 95,30 zł – 3,85 zł = 91,45 zł. 

Część F.  – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajduje się 
                 domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Część G.  – wpisujemy informację o załącznikach w przypadku załączenia dodatkowego dokumentu/ pisma do deklaracji   
                 (np. oświadczenia)  

Wyliczoną stawkę należy wpłacać na dotychczasowy numer rachunku do 15 dnia każdego miesiąca. 

Instrukcja do pobrania [PDF]