W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Gostchorze. Zebranie wiejskie odbędzie się 5 września 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gostchorzu.

Porządek zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i współpracy z Radą Sołecką.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa:
1) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
2) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów;
3) głosowanie tajne;
4) ogłoszenie wyników.
5. Wolne wnioski i zapytania.


Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Gostchorze [POBIERZ PDF]