W dniach od 9 do 15 września 2021 r. mężczyźni posiadający stałe zameldowanie lub czasowe (trwające ponad trzy miesiące) na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i urodzeni w 2002 r. oraz w latach 1997 – 2001 r., nie posiadający określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, są zobowiązani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską przesyłane są imiennie. Na terenie naszej Gminy znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
1) aktualną fotografię bez nakrycia głowy;
2) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy)