Od 22 lutego 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w Zespole Szkól Specjalnych w Krośnie Odrzańskim realizowany był projekt "Kółko profilaktyczne". Myślą przewodnią była promocja zdrowia wśród uczniów na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym.

Promocja ta, to nie tylko podniesie świadomości zdrowotnej uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, ale aktywizacja środowiska szkolnego w celu osiągnięcia trwałych zmian zachowań, rozpowszechnienie zachowań prozdrowotnych oraz wprowadzanie zmian w najbliższym środowisku, które zmniejszyłyby lub eliminowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny zagrożeń.

Program ukierunkowany był na pracę w następujących obszarach:
1. Bezpieczeństwo.
2. Profilaktyka uzależnień.
3. Profilaktyka zdrowotna.
4. Niepowodzenia szkolne.
5. Przeciwdziałanie przemocy.

Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie wzięli czynny udział w zajęciach tanecznych oraz w zajęciach sportowych na kręgielni. 10 marca 2016 r., w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa, uczniowie wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji. Były to praktyczne zajęcia, w których mogli dowiedzieć się jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych kiedy nie ma sygnalizatora, po której stronie jezdni porusza się pieszy, rowerzysta. Uczniowie zostali także zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi.
Koordynatorem i realizatorem zadania był pedagog szkolny - Pani Marzena Debert.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie.

ZSS
ZSS
zss2
zss2
zss3
zss3
zss4
zss4