Informujemy, że numer rachunku, na który należy wpłacać należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zawarty został w zawiadomieniach o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wysłano do wszystkich właścicieli nieruchomości (osób składających deklaracje). Nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (podaną w deklaracji). Wyliczoną kwotę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym Gmina Krosno Odrzańskie nie będzie wysyłać dodatkowo blankietów opłat za okres od lipca do grudnia 2016 r. W szczególnych przypadkach (zgubienie nr konta, nieotrzymanie zawiadomienia) blankiety opłat można pobrać w pokoju nr 19 budynek B Urzędu Miasta.