Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności - kto może złożyć

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu, ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Co powinien zawierać

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Sposób złożenia

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć:

1) osobiście w biurze podawczym: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie;

2) pisemnie za pośrednictwem poczty: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie;

3) poprzez Elektroniczną Skrzynkę (ePUAP), adres skrytki: /4s6os10elg/skrytka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2240).

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej – kto może złożyć

Każdy ma prawo wystąpić do urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu, nie jest możliwe w terminie 7 dni, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Sposób złożenia

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:

1) osobiście w biurze podawczym: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie;

2) pisemnie za pośrednictwem poczty: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie;

3) poprzez Elektroniczną Skrzynkę (ePUAP), adres skrytki: /4s6os10elg/skrytka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).

Załączniki:

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI [POBIERZ DOCX]

WNIOSEK Z ŻĄDANIEM O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ [POBIERZ DOCX]