Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne.

Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Dlatego kontynuując dobra praktykę z lat ubiegłych, Gmina Krosno Odrzańskie realizować będzie założenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” we wszystkich swoich szkołach podstawowych i gimnazjach.
Głównymi celami kampanii w roku 2016 są: wspieranie rozwoju dziecka, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów), kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
XV edycja, która zakończyła się roku 2015, uzmysłowiła młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd. Zajęcia w ramach kampanii tłumaczyły uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność i zdrowe odżywianie, zachęciły do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie.
Wysiłki samorządu zmierzające do wychowania kolejnego pokolenia trzeźwych, twórczych i odpowiedzialnych krośnian zwieńczone zostały nadaniem Złotego Certyfikatu dla Burmistrza Pana Marka Cebuli.
Materiały umożliwiające realizację kampanii sfinansowano ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plakat  Zachowaj Trzeźwy Umysł w Gminie Krosno Odrzańskie