Burmistrz Krosna Odrzańskiego działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) ogłasza nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem władzy publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, będącym organem powołanym w myśl art. 41 ust. 3 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Liczba członków do powołania: 7

 1. Wymagania od kandydatów:
 2. Znajomość oraz umiejętność interpretacji i stosowania regulacji prawnych z zakresu ustaw i rozporządzeń,
  w tym:
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy o pomocy społecznej;
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • kodeksu postepowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 1. Przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność prowadzenia rozmów z „trudnym klientem”, wysokie zdolności komunikacyjne i społeczne.
 4. Dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność, empatia.
 5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom będzie dodatkowym atutem.
 6. Zakres wykonywania zadań:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii we współpracy ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi w obszarze uzależnień.
 2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy
  w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
 5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 8. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy lub CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (według wzoru).
 5. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać Na Biurze Podawczym Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 15 grudnia 2023 roku,
do godz. 15 00, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy.

 1. Wybór składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie Odrzańskim.
 2. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie ukonstytuowany Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 3. Osoby wybrane wezmą udział w szkoleniu dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych lub niewystarczającej liczby pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do pracy w GKRPA, Burmistrz Krosna Odrzańskiego zastrzega sobie prawo powołania osób zaproponowanych przez siebie.

KWESTTIONARIUSZ OSOBOWY [DOC]